Thủ tục hành chính

Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

(02/3/2021 23:09 UTC+7)
Ngày 18/12/2020, Chủ tịch tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Nội dung file dính kèm