Tin Quy hoạch - Dự án

Lập quy hoạch thành phố Hà Nội 2021-2030, tầm nhìn năm 2045

(14:27 30/3/2020) 
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị lập Quy hoạch TP. Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với phương pháp tích hợp, đa ngành, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ và mục tiêu phát triển bền vững